1. Đội ngũ:

- Tổng số CBGVNV: 17, Biên chế: 12, hợp đồng Thành phố: 03, hợp đồng trường 02.

 a) Cán bộ quản lý:  02; biên chế 02, trình độ trên chuẩn: 100% (Đại học 02).

 b) Giáo viên:

- Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy: 10/10, tỷ lệ 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; Trong đó (Đại học có 07 người, Cao đẳng 03 người);

- Tỉ lệ định biên giáo viên/lớp: bình quân 2,5gv/ lớp.

c) Nhân viên: Tổng số nhân viên 5, nữ 4; trong đó biên chế: 0, hợp đồng thành phố: 03, hợp đồng trường: 02.

2. Số lượng:

- Số lớp, số học sinh đầu năm: 105 Trẻ/ 4 lớp.

- Số lớp, số học sinh cuối kỳ I:  106Trẻ/ 4 lớp.

- So với  đầu năm số lớp vẫn không thay đổi.

- So với học kỳ I năm học 2018-2019 số lớp giảm 2, số cháu tăng 09.

- Số lớp bán trú: 3/4 lớp, Tổng số trẻ bán trú: 95/106 trẻ.

- Hiện tại tổng số lượng học sinh: 104. Tổng số trẻ bán trú: 95/104